Chính sách & Quy định chung

 1. Chấp nhận các điều khoản sử dụng

Các điều khoản và điều kiện sau đây (gọi chung là các “Điều khoản sử dụng”) quy định việc truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin từ thaypiniphone.com.

Bằng việc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của thaypiniphone.com, bạn chấp nhận, đồng ý bị ràng buộc và tuân thủ các điều khoản sử dụng của ifix24h.com dưới đây.

Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng, chính sách bảo mật của thaypiniphone.com hoặc không có đầy đủ năng lực hành vi dân sự phù hợp, xin vui lòng dừng việc truy cập và sử dụng Web: thaypiniphone.com ngay lập tức.

 1. Truy cập thaypiniphone.com

thaypiniphone.com bảo lưu quyền được chấm dứt, thay đổi bất kỳ dịch vụ, thông tin nào mà thaypiniphone.com cung cấp vào bất cứ lúc nào, theo quyết định của thaypiniphone.com mà không cần báo trước. Để truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin của thaypiniphone.com, bạn có thể được yêu cầu cung cấp một số thông tin đăng ký nhất định khi bạn đăng ký thành viên/ đăng ký nhận bản tin.

Bạn đảm bảo rằng tất cả các thông tin bạn cung cấp cho thaypiniphone.com là chính xác, đầy đủ và cập nhật. Bạn đồng ý rằng tất cả các thông tin mà bạn cung cấp cho thaypiniphone.com thông qua Website thaypiniphone.com được điều chỉnh bởi chính sách bảo mật của thaypiniphone.com.

Nếu bạn lựa chọn, hoặc được cung cấp, một tên người dùng, mật khẩu hoặc bất kỳ phần nào khác của thông tin như là một phần của thủ tục an ninh của thaypiniphone.com, bạn có nghĩa vụ bảo mật các thông tin này, và không được tiết lộ cho bất kỳ người nào hoặc tổ chức nào khác.

Bạn cũng xác nhận rằng tài khoản của bạn là dành riêng cho bạn và đồng ý không cung cấp thông tin tài khoản cho bất kỳ người nào khác để truy cập vào các dịch vụ, thông tin của thaypiniphone.com. Bạn đồng ý thông báo cho thaypiniphone.com ngay lập tức bất kỳ việc truy cập trái phép nào có sử dụng đến tên sử dụng, mật khẩu của bạn.

thaypiniphone.com có quyền vô hiệu hóa bất kỳ tên người dùng, mật khẩu hoặc số nhận dạng khác, đã được lựa chọn bởi bạn hoặc cung cấp bởi thaypiniphone.com, bất cứ lúc nào theo quyết định của thaypiniphone.com mà không cần thông báo lý do của việc vô hiệu hóa đó.

 1. Quyền sở hữu trí tuệ

Các Điều khoản sử dụng cho phép bạn sử dụng các dịch vụ của thaypiniphone.com cho cá nhân, cho mục đích phi thương mại.

Bạn không được sao chép, phân phối, sửa đổi, hiển thị công khai, thực hiện công khai, tái xuất bản, tải về, lưu trữ hoặc truyền tải bất kỳ nội dung hoặc tài liệu có sẵn trên Website thaypiniphone.com ngoại trừ trường hợp việc này được thực hiện tự động bởi máy tính/ trình duyệt web mà bạn sử dụng, cần thiết cho việc truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin của thaypiniphone.com.

 1. Thương hiệu

Bạn không được sử dụng thương hiệu thaypiniphone.com, mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của thaypiniphone.com. Các thương hiệu của các bên thứ ba, các biểu tượng, sản phẩm hoặc dịch vụ, thiết kế hay khẩu hiệu xuất hiện trên thaypiniphone.com không nhất thiết chỉ ra bất kỳ sự liên kết nào của các bên thứ ba đó với thaypiniphone.com.

 1. Hành vi nghiêm cấm

Bạn chỉ có thể sử dụng các dịch vụ của thaypiniphone.com cho các mục đích hợp pháp và phù hợp với các điều khoản sử dụng. Bạn đồng ý không sử dụng các dịch vụ của thaypiniphone.com cho bất kỳ hành vi hoặc mục đích vi phạm pháp luật.

 1. Đóng góp của thành viên

Các dịch vụ thaypiniphone.com có thể chứa bảng tin, các trang web cá nhân hoặc cấu hình, chức năng nhắn tin và các tính năng tương tác khác (gọi chung là “Dịch vụ tương tác”) cho phép người dùng gửi, xuất bản, truyền tải cho người khác nội dung hoặc tài liệu (gọi chung là “những đóng góp của thành viên”), trên hoặc thông qua Dịch vụ của thaypiniphone.com.

Bất kỳ thông tin nào bạn gửi đến các Dịch vụ của thaypiniphone.com sẽ không được coi là các thông tin bảo mật. Bằng cách cung cấp bất kỳ đóng góp nào trên các Dịch vụ của thaypiniphone.com, bạn cấp cho thaypiniphone.com quyền không thể thu hồi, đầy đủ, vĩnh viễn, và miễn phí để tái xuất bản, trưng bày, phân phối, sửa đổi.

Bạn bảo đảm rằng bạn sở hữu hoặc kiểm soát mọi quyền đối với các thông tin đóng góp cho thaypiniphone.com. Bạn đảm bảo tính hợp pháp, độ tin cậy, tính chính xác và phù hợp của các thông tin đó. thaypiniphone.com không chịu trách nhiệm với bất kỳ bên thứ ba nào, về nội dung hoặc tính chính xác của bất kỳ đóng góp nào của người dùng.

 1. Giám sát và Thi hành

thaypiniphone.com có quyền: loại bỏ hoặc từ chối đưa lên bất kỳ thông tin đóng góp nào của thành viên theo đánh giá của thaypiniphone.com; thực hiện các sửa đổi mà thaypiniphone.com cho là cần thiết đối với các đóng góp của thành viên; tiết lộ danh tính của bạn hoặc các thông tin khác về bạn theo các yêu cầu của các cơ quan chức năng có thẩm quyền; chấm dứt hoặc đình chỉ truy cập của bạn đến tất cả hay một phần của Dịch vụ thaypiniphone.com cho bất kỳ hoặc không vì lý do gì.

thaypiniphone.com không thực hiện xem xét các tài liệu trước khi nó được đăng tải trên các Dịch vụ của thaypiniphone.com, và không thể đảm bảo loại bỏ nhanh chóng các thông tin này sau khi nó đã được đăng.

 1. Tiêu chuẩn nội dung

Tiêu chuẩn áp dụng cho bất kỳ và tất cả các đóng góp của người sử dụng. Nội dung đóng góp của người dùng phải tuân thủ các qui định pháp luật.

Theo đó, thaypiniphone.com không chịu trách nhiệm với bất kỳ bên thứ ba nào về việc thaypiniphone.com không thể loại bỏ kịp thời các thông tin đóng góp bởi thành viên trên các dịch vụ của thaypiniphone.com.

 1. Vi phạm bản quyền

thaypiniphone.com coi trọng vấn đề bản quyền và sẽ phản hồi lại các thông báo về việc vi phạm bản quyền theo đúng các qui định của pháp luật. Nếu bạn tin rằng bất kỳ thông tin nào cung cấp trên thaypiniphone.com vi phạm bản quyền của bạn, bạn có thể yêu cầu loại bỏ các thông tin này từ các dịch vụ của thaypiniphone.com bằng cách gửi thông báo cho thaypiniphone.com qua thư điện tử hoặc các hình thức liên lạc phù hợp khác.

 1. Dựa vào thông tin cung cấp

Các thông tin có sẵn trên hoặc thông qua Dịch vụ của thaypiniphone.com được cung cấp duy nhất cho mục đích thông tin chung. thaypiniphone.com có thể cập nhật các thông tin này theo thời gian, nhưng nội dung của nó không nhất thiết phải hoàn chỉnh hoặc được cập nhật một cách đầy đủ. Bất kỳ thông tin nào có sẵn trên Website thaypiniphone.com có thể được thay đổi tại bất kỳ thời điểm nào, và thaypiniphone.com không có nghĩa vụ phải cập nhật thông tin như vậy.

Thông tin được cung cấp trên thaypiniphone.com cho mục đích thông tin chung. Chúng tôi từ chối bất kỳ và tất cả các trách nhiệm liên quan đến (i) độ chính xác, hoàn thiện, tin cậy, hiệu quả, sử dụng, hoặc kết quả sử dụng các thông tin công bố trên thaypiniphone.com; và bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn với bất kỳ hành động nào dựa vào việc sử dụng bất cứ thông tin công bố trên thaypiniphone.com.

 1. Từ chối các bảo đảm

Bạn hiểu rằng thaypiniphone.com không thể và không đảm bảo những tập tin có sẵn để tải về từ Internet hoặc các trang web sẽ không chứa virus hoặc các mã phá hoại khác. Bạn chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ thủ tục kiểm tra để đáp ứng các yêu cầu cụ thể để bảo vệ bạn chống virus và các chương trình phá hoại.

 1. Miễn trừ trách nhiệm pháp lý

Trong bất cứ trường hợp nào, thaypiniphone.com sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ người nào khác/ bên thứ ba nào khác cho mọi, hậu quả phát sinh bên ngoài hoặc liên quan đến những điều khoản sử dụng và/hoặc những dịch vụ của thaypiniphone.com.